STU Norddjurs

DRAMA MED MOTIVATION OG MENING

På STU Norddjurs (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Grenaa har man fokus på at evaluere og dokumentere elevernes læring. Det sker ved at bruge OCN metoden, der kort fortalt er en metode, der anerkender og validerer uformel læring. Eleverne på STU Norddjurs arbejder for tiden ihærdigt på at blive klar til at vise forestillingen ”Nede Mette” i uge 14.

Stykket er en underholdende fortælling krydret med musik og er resultatet af et unikt tværfagligt samarbejde på STU Norddjurs. Når der arbejdes med tværfaglige projekter, bruger man OCN metoden, der er et effektivt redskab til at skabe differentieret undervisning. OCN metoden hjælper, da den møder de enkelte elever, der hvor de er.

Leder af STU Norddjurs Anders Rask Jensen fortæller: ”OCN er en meget anvendelig metode til at skabe synlige læringsmål og sammenhæng mellem undervisningspraksis og uddannelsesplanernes mål.” STU Norddjurs målgruppe er meget forskellig i forhold til kognitivt niveau, motivation og interesser og derfor hjælper OCN metoden med at målrette undervisningen til den enkelte og samtidig muliggøre en samlet undervisning.

Mange af eleverne kan have svært ved at finde motivationen, når de skal modtage undervisningen, da de ikke kan se nogen mening med det. Her gør OCN metoden en forskel, da det bliver tydeligt for eleverne, hvorfor de skal have den konkrete undervisning.

I forbindelse med dramaprojektet ”Nede Mette” har brugen af OCN metoden været en væsentlig faktor i forhold til at skabe mening – og dermed også motivation for den enkelte elev. Netop fordi man ved at bruge OCN metoden kan møde den enkelte elev i øjenhøjde, skaber det succesoplevelser. De mange positive oplevelser i dramaforløbet bliver til en samlet succes, der er med til at styrke elevernes fællesskab.

 

En af STU Norddjurs elever fortæller begejstret om dramaforløbet og OCN metoden, at hun oplever at lære meget og om hvor sjovt det er, at de får at vide, at de er gode til noget. Hun nyder at være sammen med sine kammerater på skolen og glæder sig til at få sit OCN bevis overrakt af borgmesteren.

Dramaforløbet afsluttes d. 28. april 2017, hvor borgmesteren i Norddjurs Kommune Jan Petersen overrækker OCN beviser til de unge, der har været en del af dramaforløbet på STU Norddjurs. Læs mere om OCN metoden Her.

STYRKER ELEVERNES DEMOKRATISKE BEVIDSTHED

Hos STU Norddjurs arbejder man blandt andet med psykisk og fysisk handicappede elever, der som regel også er kognitivt svage. OCN metoden er et væsentligt redskab i det daglige arbejde og særligt OCN programmet ”Personlig Progression” har vist sig at gøre en forskel for både elever og undervisere. Metoden sættes i søen efter, at underviserne har brugt det første halve år på at lære eleverne at kende og skabe tryghed.

OCN er en metode til at identificere, validere og dokumentere uformel læring.
Med OCN programmet ”Personlig Progression” er det muligt at dokumentere helt basale færdigheder, da metoden opsamler og dokumenterer de resultater, der skabes sammen med borgeren. Det sker uanset læringens kompleksitet og tempo, og dokumenterer og anerkender selv de helt små fremskridt.

AL LÆRING HAR VÆRDI

Mange vil måske spørge sig selv om, hvorfor man skal dokumentere læring hos mennesker, der ikke er bevidste om, at de får dokumenteret deres progression og derfor heller ikke forstår det bevis, de får på deres læring. Hos STU Norddjurs er man imidlertid slet ikke i tvivl om værdien af at dokumentere borgernes fremskridt. De allerførste tegn på bevidst kommunikation og evnen til at være en del af noget er lige så værdifuldt at dokumentere og anerkende som alle andre former for læring.

OCN programmet ”Personlig Progression” skaber også værdi for de pårørende, der finder det særdeles givende. Derudover lettere det arbejdet for de institutioner, som borgerne er i kontakt med, da det bliver tydeligt for alle parter, hvordan den enkelte borger har det og gør det lettere at målrette indsatsen i forhold til hans/hendes behov. Sidst men ikke mindst er der borgere, der er i stand til at modtage og forstå feedback og derfor har stor glæde ved at kunne se egne fremskridt.

PERSONLIG PROGRESSION

Hos STU Norddjurs har man holdet ”Lille C”, der består af tre elever mellem 18 og 21 år, der alle arbejder med Personlig Progression. En af eleverne er en ung kvinde, S.M., på 20 år, der er diagnosticeret med kromosomfejlen dværgvækst. Da hun startede på STU Norddjurs havde hun stort set intet talesprog og kommunikerede med tegn-til-tale (TTT). Hun var indelukket og havde kun få kommunikative ressourcer, hvilket medførte at hun hurtigt blev overstimuleret, udadreagerende og selvskadende.

 

Underviserne på STU Norddjurs gik derfor i gang med OCN forløbet ”Udvikling og kommunikation”. Det blev et struktureret arbejde, der strakte sig over halvandet år og strukturerede hverdagen for S.M. ved at have fokus på tanker, tillid, tryghed, fællesskab, leg og humor. Fokusområderne gjorde, at det blandt andet blev muligt at observere og dokumentere personlig progression hos S.M. fx inden for kommunikation. OCN metoden gjorde det muligt for underviserne på STU Norddjurs at hjælpe S.M. til at få en basal viden, som hun fremover kan benytte og dermed udvikle sig gennem.

 

I dag trives S.M. i en struktureret hverdag og hun deltager i fællesskabet gennem tale, mimik, kropssprog og humor. Hendes kommunikationsevner har givet hende mulighed for at udtrykke sig med andet og mere end TTT, så alle omkring hende nu forstår hende. På STU Norddjurs kan man tydeligt se fremgangen hos S.M. og oplever hende som mere kommunikerende og gladere.

DRAMA MED MOTIVATION OG MENING

De fleste af os tager det som en selvfølge, at vi har indflydelse på vores eget liv og hverdag. Andre skal klædes på til at blive selvbestemmende.

Her gør STU Norddjurs et stort arbejde for de af deres elever, der pga. fysiske og psykiske handicaps er udfordrede i forhold til at være selvbestemmende. Det sker ved at tilbyde undervisning i faget medborgerskab med henblik på at styrke elevernes viden om samfundet samt om deres egne rettigheder, ansvar og pligter.

 

Hos STU Norddjurs ønsker man at støtte eleverne til at blive bevidste om, hvad det vil sige at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen tager udgangspunkt i Socialstyrelsens undervisningspakke i medborgerskab, der udkom i 2013 og henvender sig til unge med psykiske funktionsnedsættelser. STU Norddjurs anvender generelt materialet som det bliver lagt op til, men har i flere tilfælde justeret materialet, så det passer specifikt til de forskellige elevgrupper. Man har gennemgående fokuseret på, at eleverne skal blive i stand til at forstå og agere inden for områderne: Indflydelse, medbestemmelse og selvbestemmelse.

Hos STU Norddjurs arbejder man med OCN metoden. OCN står for Open College Network og er en metode til at identificere, validere og dokumentere uformel læring.

 

Undervisningspakken i medborgerskab er OCN verificeret og derfor spiller OCN metoden også en væsentlig rolle i medborgerskabsundervisningen. STU Norddjurs har i deres undervisning inddraget forskellige perspektiver på medborgerskab som fx, hvordan man kan få indflydelse politisk og personligt, hvordan man deltager i det arbejdende fællesskab og hvilke krav, pligter og rettigheder, der er forbundet med at være en del af det demokratiske samfund. Det har været altafgørende, at undervisningen styrker elevernes oplevelse af at være en del af samfunds-fællesskabet og har derfor taget udgangspunkt i elevernes egne liv, viden og erfaringer.

 

Hos STU Norddjurs oplever man, at eleverne ved at få indsigt i at deres rettigheder som samfundsborgere kan relatere det til deres egne liv og på den baggrund får personlige succesoplevelser. Her viser OCN metoden sig som et alsidigt evalueringsredskab, der bringer elevernes udviklingspotentiale i spil. Det er i den forbindelse en stor fordel, at OCN metoden tager hensyn til elevernes kognitive udviklingstrin og gør det muligt at møde den enkelte der, hvor han/hun er. Dermed imødekommer OCN metoden, at læringen finder sted i både bredden og dybden.

KOMMUNIKATION OG GLÆDE

OCN metoden er blevet anvendt som evalueringsredskab i slutningen af undervisningsforløbet i form af en prøve. Prøven er tilpasset den enkle elev og matcher samtidig Socialstyrelsens undervisningspakke. Den individuelle tilrettelæggelse har betydet, at eleverne har taget prøven ud fra deres forudsætninger og derfor har eleverne enten besvaret spørgsmålet skriftligt eller via en samtale, hvor en OCN vejleder har skrevet elevernes svar ned. Den fleksible tilgang til afviklingen af prøverne flytter fokus fra elevernes begrænsninger og handicap og sætter i stedet for elevernes læring i centrum.

 

STU Norddjurs lægger stor vægt på at evaluere og dokumentere elevernes læring, hvilket sker ved hjælp af OCN metoden. Alle eleverne rummer evner, ressourcer og kompetencer, der er brugbare for dem personligt og på længere sigt i forhold til at komme videre med enten uddannelse eller beskæftigelse.

 

Anerkendelsen af disse egenskaber resulterer i, at alle elever fra STU Norddjurs forlader stedet med et personligt kompetencebevis, der dokumenterer elevens læringsforløb. Det skaber glæde og stolthed for både eleverne og deres pårørende og er desuden brugbart, når der skal søges beskæftigelse eller optag på uddannelse.

TILMELD DIG

VORES NYHEDSBREV